Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj konkurentnostim MSPP, rok 4.jun 2012.

U okviru Programa podrške razvoju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u 2012. godini, Nacionalna agencija za regionalni razvoj raspisuje

JAVNI POZIV

za dodelu bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva će se odobravati za:

I grupa aktivnosti:
• uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda, sertifikacija, resertifikacija) i obeležavanje proizvoda „CE“ znakom;
• edukacija menadžmenta i zaposlenih kroz specijalizovane obuke;
• novi dizajn proizvoda i ambalaže;
• elektronska prezentacija preduzeća;

II grupa aktivnosti:
• poboljšanje postojećih i razvoj novih tehnoloških procesa;
• poboljšanje postojećih i razvoj novih proizvoda/usluga;
• testiranje novih proizvoda i
• izrada i implementacija specijalizovanog softvera.

Pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju mala i srednja preduzeća i preduzetnici, koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
• da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu i da su registrovani na teritoriji Republike Srbije;
• da su osnovani najkasnije u maju 2010. godine;
• da uspešno posluju prethodne dve godine i vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
• da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa; 
• da u ovoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija.

Sredstva se dodeljuju u iznosu od 50.000,00 do 300.000,00 dinara, za  I grupu aktivnosti, odnosno od 50.000,00 do 500.000,00 dinara, za II grupu aktivnosti.
Nacionalna agencija za regionalni razvoj će na osnovu ugovora sa korisnikom sredstava refundirati iznos do 50% od ukupnog iznosa projekta bez PDV-a.

Ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju Programa iznose 32.000.000,00 dinara.
Sredstva se dodeljuju malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima u skladu sa čl. 95, 96. i 97. Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 13/10 i 100/11).

Rok za podnošenje prijava je 04. jun 2012. godine.

Program, uputstvo, pravila za ocenjivanje, prijava i drugi prateći obrasci dostupni su na elektronskim stranama Nacionalne agencije za regionalni razvoj, na adresiwww.narr.gov.rs i u štampanom obliku u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama i agenciji koja je posebnim ugovorom angažovana u realizaciji ovog programa za region grada Beograda.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj na brojeve telefona: 019/445-364, 019/445-311, 011/2060-829 i  011/2060-832.

Prijave se podnose lično ili preporučenom poštom najbližoj akreditovanoj regionalnoj razvojnoj agenciji, odnosno agenciji koja je ugovorom angažovana za realizaciju programa:  
• Regionalna agencija za razvoj Istočne Srbije „RARIS“ d.o.o.; Trg Oslobođenja 1, Zaječar; tel: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.orgwww.raris.org;
• Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj – Banat d.o.o.; Čarnojevićeva 1, Zrenjanin; tel: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rswww.rcrbanat.rs;
• Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga d.o.o.; Vlajkova 199, Leskovac; tel: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.orgwww.centarzarazvoj.org;
• Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga d.o.o.; Cara Dušana 49, Kraljevo; tel: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.orgwww.kv-rda.org
• Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ d.o.o.; Obrenovićeva 17/1, Niš; tel: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@ora-jug.rswww.ora-jug.rs;
• Regionalna razvojna agencija – Zlatibor d.o.o.; Petra Ćelovića bb, Užice; tel: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rswww.rrazlatibor.co.rs;
• Regionalna razvojna agencija Bačka; Bulevar Mihajla Pupina 20/II, Novi Sad; tel: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rswww.rda-backa.rs;
• Regionalna razvojna agencija Srem, Glavna br.172, Ruma; tel: 022/470-910; e-mail:info@rrasrem.rswww.rrasrem.rs.
• Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA, 7. juli bb, Novi Pazar; tel: 020/332-700; e-mail: office@seda.org.rswww.seda.org.rs.
• Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva – Beograd, d.o.o., Topličin venac 11/4, Beograd, tel: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail:office@mspbg.rswww.mspbg.rs.

Program podrške razvoju konkurentnosti MSP u 2012. godini 107,50 kB

Uputstvo za sprovođenje Programa 89,00 kB

Pravila za ocenjivanje prijava 82,00 kB

Obrazac 6 - Obrazac za ocenjivanje 1,16 MB

Konkursna dokumentacija

Obrazac 1 - Prijava 1,34 MB

Obrazac 2 - Izjava 1,15 MB

Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti 1,16 MB

Obrazac 4 - Zahtev za isplatu sredstava 1,15 MB

Obrazac 5 - Finansijski identifikacioni list 35,00 kB

POVEZANI LINKOVI

Razvojni fond AP Vojvodine - Konkurs za dodelu dugoročnih kredita za razvoj prehrambeno-prerađivačke industrije

NARR - Javni poziv za dodelu priznanja najuspešnijim preduzetnicama po regionima, Beograd, 27. novembar 2013. godine

Udruženje ENECA - Program „Pokreni se za posao“

MINISTARSTVO ENERGETIKE, RAZVOJA I ZASTITE ZIVOTNE SREDINE - JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

NARR - PODRŠKA RAZVOJU MSP U SRBIJI

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA - KONKURS ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MALIM I SREDNJIM PRIVREDNIM SUBJEKTIMA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI TURIZMA

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I LOKALNE SAMOUPRAVE – PROGRAM PODRŠKE REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

SIEPA – JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE ZA TEHNOLOŠKE STARTAPE

POKRAJINSKI ZAVOD ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA - JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE NABAVKE OPREME ILI UREĐENJA PROSTORA ZA RAZVOJ ŽENSKOG PREDUZETNIŠTVA U AGROBIZNISU

NARR – POZIV ZA SERTIFIKACIJU PRUŽALACA USLUGA ZA PODRŠKU POSLOVANJU MSPP

NARR – POZIV ZA REGISTRACIJU KONSULTANTSKIH KUĆA

NARR – JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME

SIEPA – JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODRŠKE U OBLASTI IT PREDUZETNIŠTVA

KONKURS ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA NEZAPOSLENIH LICA – PRIPRAVNIKA

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2013. GODINI

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE U 2013. GODINI

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNA PRAKSA U 2013. GODINI

NARR - JAVNI POZIV ZA CIP-EIP EKO-INOVACIJE 2013. GODINE

NARR - JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE ŽENSKOM PREDUZETNIŠTVU

NARR - JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRETANIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA U RANOJ FAZI RAZVOJA U 2013 GODINI

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA - KONKURS ZA SUBVENCIONISANJE PRIVATNIH PREDUZEĆA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA, ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA - KONKURS ZA DODELU ZNAKA „NAJBOLJE IZ VOJVODINE“

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA - JAVNI POZIV POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U AP VOJVODINI U 2013. GODINI

MINISTARSTVO FINASIJA I PRIVREDE – JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE AKTIVNOSTIMA UDRUŽENJA ZA PODSTICANJE RAZVOJA PREDUZETNIŠTVA U 2013 GODINI

JAVNI POZIV ZA OBUKU I TRENING MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U OKVIRU PROGRAMA ZA UNAPREĐENJE INVESTICIONE SPREMNOSTI

NARR - JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U OKVIRU PROGRAMA PODRŠKE RAZVOJU KONKURENTNOSTI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIKA I ZADRUGA U 2013. GODINI

PROGRAM PODRŠKE MALIM PREDUZEĆIMA ZA NABAVKU OPREME U 2013. GODINI

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA PRIVREDU, ZAPOŠLJAVANJE I RAVNOPRAVNOST POLOVA - JAVNI KONKURS ZA DODELU SUBVENCIJE ZA REFUNDACIJU TROŠKOVA ULAGANJA U MATERIJALNU IMOVINU U 2013. GODINI

JAVNI POZIV - SUBVENCIJE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA

“MAMA CASH”

AKTIVNE ZAJEDNICE - BCIF

ŠVAJCARSKA KANCELARIJA ZA SARADNJU U SRBIJI - Mali projekti

STIPENDIJE NEMAČKE SLUŽBE ZA AKADEMSKU RAZMENU

PROGRAM PODRŠKE STUDENTIMA IZ SREDNJE I JUGOISTOČNE EVROPE - COPERNICUS

UČEŠĆE U SREDSTVIMA MINISTARSTVA PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA U 2013. GODINI

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE - JAVNI POZIV

K O N K U R S ZA ODOBRAVANJE GARANCIJA ZA OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH KREDITA ZA NABAVKU NOVE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME

EVROPSKI FOND ZA BALKAN

XVII JAVNI POZIV ZA DODELU BESPOVRATNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA DIREKTNE INVESTICIJE

„BIZNIS MLADIH SRBIJE“

Sredstva iz evropskih fondova i za naše IT kompanije

Konkurs za dugoročno finansiranje podsticaja izvozno orijentisane proizvodnje, rok do iskorišćenja planiranih sredstava.

POKRAJINSKI FOND ZA RAZVOJ POLjOPRIVREDE

Konkurs projektnih ideja - za mlade, rok 15. mart 2012.

Program partnerstva za organizacije civilnog društva, rok 13. april 2012.

Ponovna upotreba i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije, rok 31.01.2013. godine.

Program ranog razvoja za mikro i mala preduzeća, rok 31. jul 2012.

Ekumenska ženska inicijativa, rok 31. decembar 2012.

Bespovratna sredstva neprofitnim organizacijama/udruženjima građana, rok 5. mart 2012. godine.

Javni konkurs za finansiranje kratkoročnih projekata od posebnog interesa za održivi razvoj, rok 31.decembar 2012. godine

Konkurs za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva, rok 27.februar 2012.godine

Program direktne pomoći (DAP), rok 31.decembar 2012.godine

Švedska organizacija za medjunarodni razvoj i saradnju, rok 31.decembar 2012.godine

Švajcarski program za saradnju u Srbiji, rok 31.decembar 2012.godine

Društvena odgovornost, Telenor

Kreditna sredstva za podsticanje kvaliteta turističke ponude, 1. septembar 2012.

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za otvaranje novih radnih mesta u 2012. godini, rok 15.12.2012.

Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2012. godini, rok 15.12.2012.

Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca, rok 15.12.2012.

Konkurs za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2012. godini

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj privrede, preduzetništva, malih i srednjih preduzeća na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, rok 09.03.2012.

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za unapređenje zaštite potrošača na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, rok 14.03.2012.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju tendenciju brzog rasta - gazele, rok 29.03.2012.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru mere podrške malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i zadrugama za jačanje inovativnosti, rok 29.03.2012.

Konkurs za dotacije nevladinim organizacijama i ostalim neprofitnim institucijama za razvoj turizma, rok 16.03.2012.

Konkurs za nevladine organizacije iz oblasti zaštite životne sredine, rok 15.03.2012.

Konkurs za subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i privatnim preduzećima od interesa za privredni razvoj Autonomne Pokrajine Vojvodine, rok 23.03.2012.

Konkurs za dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj turizma u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2012. godini, rok 23.03.2012.

Mentoring za 50 novoosnovanih i 100 postojećih MSPP, rok 10.maj 2012.

Program podrške početnicima u biznisu koji su povratnici u svoja rodna mesta, rok 02.maj 2012.

Dodelu subvencija privatnim preduzećima od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova, rok 25.04.2012.

Salašarski, etno i vinski turizam, rok 26.04.2012.

XIII. javni poziv za dodelu sredstava pojedinačnim privrednim subjektima i udruženjima, rok 18.maj 2012

Konkurs za mlade preduzetnike/preduzetnice, rok 20.maj 2012.

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove opreme malim i srednjim privrednim društvima, preduzetnicima i zemljoradničkim zadrugama

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje dugoročnih kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije, rok 15. oktobar 2012.

Konkurs za dodelu kredita za izgradnju novih objekata namenjenih skladištenju žitarica, rok 16.oktobar 2012.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za razvoj konkurentnostim MSPP, rok 4.jun 2012.

Bespovratna sredstva inovativnim klasterima, rok 31. maj 2012.

Poziv za podnošenje projekata, AMBASADA KRALJEVINE NORVEŠKE U BEOGRADU, otvoren cele godine

Javni konkurs NIS-a za nove ideje i projekte, rok 01.jun 2012.god.

JAVNI POZIV POSLODAVCIMA SA TERITORIJE OPŠTINE STARA PAZOVA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2012. GODINI - Opština Stara Pazova i Nacionalna služba za zapošljavanje

XVI JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za direktne investicije, rok 20. jul 2012. godine.

Poziv za podnošenje projekata uvođenja i širenja tržišta eko-inovativnih proizvoda ECO-INNOVATION 2008 – 2013, rok 06. septembar 2012.

Godišnji konkurs za dodelu bespovratnih novčanih sredstava – USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, rok 20.decembar 2012.

Evropska Komisija objavila 51 poziv u jednom danu

Vaše mišljenje o opštini Stara Pazova kao mestu za poslovanje?

1. Izuzetno
2. Dobro
3. Zadovoljavajuće
4. Loše
5. Baz mišljenja